ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

(Asst. Prof. Dr. Srisit Chianrabutra)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540
ส.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2548
วศ.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2546
Ph.D.University of Southampton, UK2559

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมการผลิต) ประจำแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                     มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2559 – 2560     อาจารย์ประจำแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2553 – 2557      ผู้ช่วยสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ

2550 – 2552     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

2548 – 2550     อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2540 – 2548     วิศวกร/หัวหน้าฝ่ายบริการเทคนิคและอบรมสัมมนา/หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

                     ทางอุตสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภท ภาคีสมาชิก หมายเลข ภก.15845

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing/Rapid Manufacturing/3D Printing Technology)
 • เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology)
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการผลิต (CAD/CAE/CAM Technology)
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต (Design and Manufacturing Engineering)
 • วิศวกรรมการเพิ่มผลิตภาพและการปรับปรุงกระบวนการ (Productivity Engineering and Process Improvement)
 • การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     ชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

 ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
     ชุดวิชา 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “พัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วน Damper Gear ด้วยคอมพิวเตอร์” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ก.ค. 46 – พ.ย. 46 (255,000บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิเคราะห์และผลิตโครงสร้างรถแข่งแบบโครงถัก” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท เอม เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด พ.ย. 46 – ก.ค. 47 (595,000 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ ปรับปรุงแบบและเทคนิคการผลิตลาย ดอกยางสำหรับยางอัดดอก” สถาบันยานยนต์ และ หจก. บำรุงยาง พ.ค. 47 – ก.ย. 47 (595,000 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การออกแบบหมวกนิรภัยและแม่พิมพ์หมวกนิรภัยสำหรับเด็กมาตรฐาน มอก.” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จำกัด ม.ค. 47 – มิ.ย. 47 (600,000 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การพัฒนาความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ถังบรรจุของเหลวสำหรับรถบรรทุก” สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ไฮล์ เอเชีย จำกัด มิ.ย. 47 – ก.ย. 47 (600,000บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “ศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของชาติ กรณีศึกษาชุดโครงการวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เม.ย. 48 – ก.ย. 48 (600,000 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มรับซื้อน้ำยางของเกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 การจัดสร้างเครื่องมือและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ก.ค. 48 – ธ.ค. 48 (100,000 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทประจำปีงบประมาณ 2548 “โครงการเครื่องกรีดยาง” สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม.ย. 48 – พ.ค. 49 (202,800 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ค. 49 – ก.ย. 50 (83,800 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ประโชน์ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ค. 49 – ก.ย. 50 (49,600 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ค. 49 – ก.ย. 50 (49,600 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “ฟังก์ชันช่วยทำงานสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดยางบนซอฟต์แวร์สำเร็จรูป” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม.ย. 50 – ต.ค. 51 (636,200 บาท)
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “พัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพถ่าย” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 2559 – 2560

Publications
International Journals:

 • Vaezi, Mohammad, Srisit Chianrabutra, Brian Mellor, and Shoufeng Yang, “Multiple material additive manufacturing–Part 1: a review: This review paper covers a decade of research on multiple material additive manufacturing technologies which can produce complex geometry parts with different materials”, Virtual and Physical Prototyping , 2013
 • Srisit Chianrabutra, Brian Mellor, and Shoufeng Yang, “A Dry Powder Material Delivery Device for Multiple Material Additive Manufacturing”, Solid Freeform Fabrication Symposium Proceedings The University of Texas at Austin, United State of America, 2014
 • THASANA, Wiroj, and Srisit CHIANRABUTRA. “A comparison between simulation and experiment of virtual machining in CNC turning machine considering kinematic motion deviations, tool wear and workpiece deflection errors.” Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing 13.1 (2019): JAMDSM0009-JAMDSM0009.

วารสารระดับชาติ

International Conferences:

 • Runchana Sinthavalai, Napisaporn Memongkol and Srisit Chianrabutra, “Integrating KM in CRM Practice: A Case Study in Higher Education”, The 5th International Conference on Quality and Reliability, Chiang Mai, Thailand, 2007
 • Runchana Sinthavalai, Napisaporn Memongkol and Srisit Chianrabutra, “Quality Culture and Practice: Japanese and Western Owned Firm with Thai Affiliations”, The 5th International Conference on Quality and Reliability, Chiang Mai, Thailand, 2007
 • Ramil Kesvarakul, Chamaporn Chianrabutra and Srisit Chianrabutra. “Baby Shrimp Counting via Automated Image Processing.”, Proceedings of the 9th International Conference on Machine Learning and Computing, ICMLC, 2017

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • Chianrabutra S., Wongsto A. and Sirithanapipat T., “Balancing gate and Runner Systems for a Family Mold Using CAE Tools”, ME-NETT#18 National Conference, Khon Kan, Thailand, 2004
 • ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ สุชาดา เหรียญโมรา ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ จตุพล พึ่งยนต์, “การศึกษาวิธีสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอยโดยใช้อุปกรณ์เก็บค่าพิกัดสามมิติระบบแสงเลเซอร์” The 3rd PSU-Engineering Conference (PEC-3), Songkhla, Thailand, 2004
 • ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ชนะ รักษ์ศิริ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, “วิศวกรรมย้อนรอยในงานสร้างแบบกังหันกำลังสามมิติ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, สงขลา, ประเทศไทย, 2548
 • Supapan Chaiprapat, Pichet Trakarnchaisiri, Srisit Chianrabutra, Tidaporn Tongrueng, and Charnwit Leelawattanakiet., “A computerized approach to feature-based process planning in furniture manufacturing” , IE Network Conference, Bangkok, Thailand, 2005
 • ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ภัคธร สงวนสิน ชนะ รักษ์ศิริ คุณยุต เอี่ยมสะอาด และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การศึกษาความสามารถในการถูกตัดเฉือนของยางโดยกระบวนการกัดและการกลึง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 2549
 • Runchana Sinthavalai and Srisit Chianrabutra, “The Integrated Model Combining Knowledge Management and Quality Management Concepts”, The 11th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, Nagoya, Japan, 2006
 • ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล ดร.รัญชนา สินธวาลัย และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “A Case Study of Applying the Concept of Customer Relationship Management to the Stakeholders of Department of Industrial Engineering”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ ดร.รัญชนา สินธวาลัย, “การนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • นายชุกรี แดสา ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “ระบบการออกแบบแม่พิมพ์อัดสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • กนกวรรณ สืบสาย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเครื่องมือคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย, 2561

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ไมตรี วสันติวงศ์ และศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 8 กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

2. ชุมพร คูร์พิพัฒน์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 9 ระบบการผลิตและการบริการ, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

3. เธียรไชย จิตต์แจ้ง และศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน่วยที่ 15 การบำรุงรักษา,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

ระดับปริญญาตรี

1. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต, หน่วยที่ 2 แบบวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

2. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต, หน่วยที่ 11 การตัดเฉือนแบบพิเศษ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

3. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์, เอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต, หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการจัดกลุ่มและคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

4. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต, หน่วยที่ 12 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 3/2554

5. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม, หน่วยที่ 1 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2554

6. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ปรับปรุงครั้งที่ 1), หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2560

7. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน สิทธิชัย รัชยศโยธิน และศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, เอกสารการสอนชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) หน่วยที่ 8 ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2561

อื่นๆ

ประกาศนียบัตร

 • Mini MBA in Marketing (University of the Thai Chamber of Commerce)
 • Value Engineering (Technology Promotion Association – SANNO Institute of Management)
 • Total Quality Management Facilitator (Technology Promotion Institute)
 • Productivity Improvement Techniques for Supervisor and Engineer (Thailand Productivity Institute)
 • Total Productive Maintenance (Thailand Productivity Institute)
 • Rubber Technology (National Science and Technology Development Agency)
 • Cybertools for Research (National Science and Technology Development Agency)
 • Introduction to Sustainable Product Design (National Science and Technology Development Agency)
 • Need Analysis for HRD and Training Development (National Institute of Development Administration)
Skilled Certificate
 • Plastic Injection, Level 3 (Advanced Skilled Operators), Thailand Automotive Institute
 • Mechanical Drawing by CAD , Examiner, Thailand Autotive Institute