อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค

(Kannika Yimnak)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
วท.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2552
วท.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2551

ประสบการณ์ทำงาน

2554 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2552 – 2554    นักวิจัยและพัฒนา บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2549    วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

พลาสติกชีวภาพ, วัสดุบรรจุภัณฑ์, การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก, การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 • ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
 • ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ผลงานวิจัย

     –

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

Yimnak, K. and Sane, A. (2019). “Effect of zeolite 5A on properties of poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch blend”29th IAPRI Symposium on packaging, (11-14 June 2019) Enschede, Netherland.

Yimnak, K., Sane, A. and Ong, P. (2008). “Mechanical and barrier properties of nylon 6/SiO2 nanocomposites” 16th IAPRI world conference on packaging, (8-12 June 2008) Bangkok, Thailand.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

    –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

กรรณิการ์ ยิ้มนาค สุภาวดี ธีรธรรมากร และ รำไพ สุขยางค์ (2560). หน่วยที่ 5 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2558). หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปและกึ่งคงรูป. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการบรรจุสินค้าของแข็ง. ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2558). หน่วยที่ 12 การออกแบบกระป๋อง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการ   พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2557) หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2557) หน่วยที่ 12 การประยุกต์ระบบสนับสนุนตัดสินใจทางการผลิต. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และ แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2556) หน่วยที่ 4 บรรจุภัณฑ์พลาสติก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และคณะ (2556) หน่วยที่ 1 พื้นฐานทางเคมี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และคณะ (2556) หน่วยที่ 3 เคมีอินทรีย์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค และคณะ (2556) หน่วยที่ 12 พื้นฐานทางฟิสิกส์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค, แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ สิริวรรณ พัฒนาฤดี (2556) หน่วยที่ 3 พลาสติก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 97214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2556) หน่วยที่ 3 เคมีพื้นฐาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 99201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรรณิการ์ ยิ้มนาค, กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และ ธวัชชัย วิบูลย์จันทร์ (2556) หน่วยที่ 15 แนวโน้มการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 99201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานบริการทางวิชาการภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • หัวหน้าคณะทำงาน “โครงการพัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2558
 • กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558
 • กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” แก่ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ โครงการอบรมบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่เวทีอาเซียน” ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี
 • กรรมการและวิทยากรโครงการ มสธ.รักษ์โลก ปีการศึกษา 2555
 • ผู้ดำเนินรายการบ้านวิทย์วิทย์ ทางช่อง STOU Channel จำนวน 10 รายการ