อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

(Dr. Weawboon Yamsaengsung)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น2540
วท.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 2552
Ph.D.The Joint Graduate School of Energy and Environment2552

ประสบการณ์ทำงาน

     –

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีวัสดุ
 • เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีพลาสติก
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ฉลากสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตปรินท์
 • เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ 

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

 ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
     ชุดวิชา 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
     ชุดวิชา 97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

     

ผลงานวิจัย

 • ชื่อโครงการวิจัย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: กรณีศึกษาชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล(นักวิจัย) แหล่งทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (โครงการเสร็จสมบูรณ์)
 • ชื่อโครงการวิจัย สูตรและการผลิตหลังคาจากวัสดุประกอบยางธรรมชาติ ผสมขี้เลื่อยไม้ (นักวิจัย) แหล่งทุน สกว.ฝ่าย5 (อุตสาหกรรม) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งเต่วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง ตั้งเต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง (โครงการเสร็จสมบูรณ์)

Publications
International Journals:

 • Srimalanon P, Yamsaengsung W, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Khokhwan Israngkura N.A & Sombatsompop N (2016) Effects of UV-Accelerated Weathering and Natural Weathering Conditions on Anti-Fungal Efficacy of Wood/PVC Composites Doped with Propylene Glycol-Based HPQM, Express Polymer Letters Vol.10, No.4 pp. 289 –301 (JIF=2.761)
 • Sributr A, Yamsaengsung W, Israngkura K, Wimolmala E, Kositchaiyong A & Sombatsompop N, (2015) Effects of solution and solid forms of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate on antibacterial, physical and mechanical properties of polypropylene sheeting, Journal of Plastic Film and Sheeting Vol. 31, No.3 pp. 248-268 (JIF=1.500)
 • Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2010) “Used of expanded-EPDM as protecting layer for moderation of photo-degradation in wood/NR composite for roofing applications” J Appl Polym Sci, 117, 1: 335-342 (JIF = 1.768)
 • Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2009) “Interfacial adhesion and molecular diffusion in melt-lamination of wood sawdust/ebonite NR and EPDM” Polym Composites, 30, 3: 248-256 (JIF = 1.632)
 • Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2009) “Effect of chemical blowing agent on cell structure and mechanical properties of EPDM foam, and peel strength and thermal conductivity of wood/NR composite-EPDM foam laminates” Composites Part B (Special Issue: Natural Fibers), 40, 7: 294-600 (JIF = 2.983)
 • Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2008) “Foam characteristics, peel strength and thermal conductivity for wood/NR and expanded EPDM laminates for roofing applications”J Macromol Sci Phys, 47, 5: 967-985 (JIF = 0.740)

วารสารระดับชาติ

 • ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ สุชาดา เหรียญโมรา ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ จตุพล พึ่งยนต์, “การศึกษาวิธีสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอยโดยใช้อุปกรณ์เก็บค่าพิกัดสามมิติระบบแสงเลเซอร์” The 3rd PSU-Engineering Conference (PEC-3), Songkhla, Thailand, 2004
 • ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ชนะ รักษ์ศิริ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, “วิศวกรรมย้อนรอยในงานสร้างแบบกังหันกำลังสามมิติ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, สงขลา, ประเทศไทย, 2548
 • Supapan Chaiprapat, Pichet Trakarnchaisiri, Srisit Chianrabutra, Tidaporn Tongrueng, and Charnwit Leelawattanakiet., “A computerized approach to feature-based process planning in furniture manufacturing” , IE Network Conference, Bangkok, Thailand, 2005
 • ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ภัคธร สงวนสิน ชนะ รักษ์ศิริ คุณยุต เอี่ยมสะอาด และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การศึกษาความสามารถในการถูกตัดเฉือนของยางโดยกระบวนการกัดและการกลึง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 2549
 • Runchana Sinthavalai and Srisit Chianrabutra, “The Integrated Model Combining Knowledge Management and Quality Management Concepts”, The 11th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, Nagoya, Japan, 2006
 • ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล ดร.รัญชนา สินธวาลัย และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “A Case Study of Applying the Concept of Customer Relationship Management to the Stakeholders of Department of Industrial Engineering”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ ดร.รัญชนา สินธวาลัย, “การนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • นายชุกรี แดสา ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ และ นายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “ระบบการออกแบบแม่พิมพ์อัดสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย, 2550
 • กนกวรรณ สืบสาย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, “การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเครื่องมือคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย, 2561
 • THASANA, Wiroj, and Srisit CHIANRABUTRA. “A comparison between simulation and experiment of virtual machining in CNC turning machine considering kinematic motion deviations, tool wear and workpiece deflection errors.” Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing 13.1 (2019): JAMDSM0009-JAMDSM0009.

International Conferences:

 • Sributr A, Gitchaiwat A, Kositchaiyong A,Techangamvong A, Yamsaengsung W and Sombatsompop N Anti-bacterial Efficacies and Discolorations of Polypropylene doped with HPQM based Water Solution and Neusilin, The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), 14-17 July 2013, Bangkok Thailand, Advanced Materials Research, Vol. 747, pp. 501-504
 • Yamsaengsung, W. et. al. (2013) “Anti-Bacterial Effcacies and Discolorations of PP Doped HPQM comparing between water solution and Neusilin base HPQM” Proceeding in International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMF2013), 15-17 July 2013 Bangkok, Thailand
 • Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2008) “Cellular morphology peel strength and thermal conductivity for wood/NR and expanded EPDM laminates for roofing applications, Advanced Materials Research” 47-50,: 181-184. Proceeding in International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2008), 28-31 July 2008, Hong Kong

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • ภาณุพงศ์ ศรีมาลานนท์, แววบุญ แย้มแสงสังข์, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2558, อิทธิพลของสภาวะบ่มเร่งและสภาวะการใช้งานจริงที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้ที่ผสมสารยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดเอชพีคิวเอ็ม ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “…สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 86-91.
 • ธนกฤต จันทร์หอม, แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2558, อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “…สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น”(The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 80-85.

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2557) “เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 15 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2554) “การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” ในชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554) “กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” ในชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 13 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554) “กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก” ในชุดวิชา การศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554) “กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร” ในชุดวิชา การศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2555) “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” ในชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2555) “เคมีประยุกต์ทางวัสดุศาสตร์” ในชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 4 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2556) “พลาสติก” ในชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และคณะ (2556) “สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ในชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2556) “บรรจุภัณฑ์พลาสติก” ในชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

 • กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558
 • คณะทำงาน STOU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 • กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558
 • วิพากษ์กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา เทคนิคหลังพิมพ์ ภายใต้งานวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์” วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว” โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2556
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2555
 • หัวหน้าโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการ มสธ.รักษ์โลก ปีการศึกษา 2555

งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” แก่ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “แอพพลิเคชันบนมือถือ” แก่กลุ่มสตรีจังหวัดนนทบุรี ในหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีสู่การเป็นประชาคมอาเชียน” ณ หอประชุมชั้น ๙ เทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ชุดวิชา MTT 692 Special Topic: Wood Polymer Composites for Specific Applications ให้แก่สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • คณะทำงานระบบย่อยด้านระบบการกระจายสินค้า โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2556 – ตุลาคม พ.ศ.2559
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” แก่ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ โครงการอบรมบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 • กรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ลงนามความร่วมมือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Conference of Thailand Print and Media Academic Forum: TPAF 2014 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการประจำปี แก่กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2555-2558) 
 • คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เรื่อง อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและการหน่วงไฟของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557
 • คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เรื่องการผสมสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงบนสารดูดซับแมกนีเซียมอลูมิโน เมตาซิลิเกตในพอลิพรอพิลีนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในงานบรรจุภัณฑ์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • คณะกรรมการจัดการการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013) ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานบริหารและบริการวิชาการลักษณะอื่น

 • ผู้ดำเนินรายการสุขกับธรรมะ ทางช่อง STOU Channel จำนวน 15 รายการ
 • ผู้ดำเนินรายการบ้านวิทย์วิทย์ ทางช่อง STOU Channel จำนวน 10 รายการ