ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

(Asst. Prof. Poom Juasiripukdee)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
M.Sc.The University of Nottingham, UK.-
M.Sc.KU Leuven, Belgium-
B.Eng. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

ประสบการณ์ทำงาน

2556 – ปัจจุบัน   กรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ                            เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม สาขา                      วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

 ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

     –

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     ภูมิ เจือศิริภักดี, “การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการศึกษาแห่งชาติ”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม(e-JODIL) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     ภูมิ เจือศิริภักดี, “หน่วยรับและหน่วยแสดงผล”, ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, หน่วยที่ 5, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558