ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

(Asst. Prof. Dr. Pimpaka Prasertsilp)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1996
วท.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2000
Certificate of Preparing Future
Faculty College Teaching
Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA2010
M.Sc.Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA2010
Ph.D.Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA2015

ความเชี่ยวชาญ

     –

การอ่านผลงานวิจัย (Review Papers)

  • DESRIST Conference, 2010
  • Persuasive Technology Conference, 2010
  • Decision Support Systems Conference, 2011
  • STOU Conference, 2016

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

        –

   ระดับปริญญาตรี

     ชุดิวชา 96411  ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

     ชุดวิชา 96412   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ชุดวิชา 99202  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

     ชุดวิชา 99301  เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

 

     ชุดวิชา 99319  การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย

 

     ชุดวิชา 99409  ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

     ชุดวิชา 99422   การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผลงานวิจัย

     การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ปี 2554

Publications
International Journals:

  • Prasertsilp, P., & Olfman, L. (2014, January). Effective teacher training for tablet Integration in K-12 Classrooms. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 52-61). IEEE.
  • Prasertsilp, P. (2013). Mobile Learning: Designing a Socio-Technical Model to Empower Learning in Higher Education. LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University, 2(1), 23.
  • Canelon, J., Ryan, T., Moss, F., & Prasertsilp, P. (2011). Facework, Gender, and Online Discussion. In Proceedings of the 6th Annual Conference of the Midwest Association for Information Systems.
  • Samuel-Ojo, O., Shimabukuro, D., Chatterjee, S., Muthui, M., Babineau, T., Prasertsilp, P., … & Young, M. (2010). Meta-analysis of design science research within the IS community: trends, patterns, and outcomes. In Global Perspectives on Design Science Research (pp. 124-138). Springer Berlin Heidelberg.

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

ชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชุดวิชา 96305          เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

ชุดวิชา 96405  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

ชุดวิชา 96413   การออกแบบและพัฒนาเว็บ

ชุดวิชา 96414   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชุดวิชา 99201  วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชุดวิชา 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

ชุดวิชา 99414  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชุดวิชา 99415  วิศวกรรมซอฟต์แวร์