อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน

(Dr. Sitthichai Ruchayosyothin)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 2006
วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 2009
M.Sc.University of Greenwich, UK2014
Ph.D.University of Manchester, UK2019

ประวัติการทำงาน(Education)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงานปี พ.ศ. ที่ทำรงตำแหน่ง
Lecturer of School of Science and Technology Sukhothai Thammathirat Open University Jan 2010 - Present
Body Assembly Shop, Production Engineer, Nissan Motor Thailand Co, LTD.Sept 2005 – Jan 2010
Supplier Quality Control Group. Daikin Industrial Thailand Co, LTD.April 2005 – Sept 2005

ทุนการศึกษา/อบรม/วิจัย(Scholarship)

หัวข้อการอบรมปี พ.ศ. ที่ทำรงตำแหน่ง
Royal Thai Government for Ph.D. program2011 - 2017
Thailand Research Fund - Master Research Grants 2007 - 2009
Thailand Research Fund–Industrial and research projects for 2005 - 2006
Student Scholarship granted by UNOCAL Co, Ltd. 2005 - 2006

ใบอนุญาต/สมาชิก/ชมรม (Extra Curricular Activities)

 • Member of Engineering Council ,Thailand
 • The assistant auditor’s license of energy management system
 • Member of Air Conditioning Engineering Association of Thailand

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

 • Computational Fluid Dynamic and Heat Transfer
 • Computational Methods in Mechanical Engineering
 • Lean Manufacturing
 • Energy Management
 • Tribology
 • Design for Assembly and Design for Manufacturing
 • Industrial Process Improvement
 • International Organization for Standardization

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

ระดับปริญญาตรี

     –

 

ผลงานวิจัย

 • S. Ruchayosyothin, “Experimental study on Tribological Characteristics of Tie Rod End ball joint.” TRF-Master Research Congress III,pp.182-183, Pattaya, Thailand, April 1-3, 2009
 • S. Ruchayosyothin, M. Mongkolwonrojn, “Experimental study on Tribological Characteristics of Tie Rod End ball joint.”,The proceeding of 47th Kasetsart University Annual Conference ,pp. 626-633 , Kasetsart University , March 17 -20

Publications
International Journals:

 • Ruchayosyothin, S., Craft, T. J. and Iacovides, H. (2017) ‘The Reynolds Stresses Equation Modelling in the Prediction of Flow Past a Rotating Cylinder at High Reynolds Number’, in International conference on heat transfer and fluid flow 4th. Rome, Italy, pp. 1–10. doi: 10.11159/htff17.116.
 • Ruchayosyothin, S., Craft, T. J. and Iacovides, H. (2016) ‘Computational Modeling of Flow around a Rotating Cylinder’, in Osborne Reynolds Day. Manchester, UK.
 • S. Ruchayosyothin and S. Zigan, “The Influence of Particle shape on the Segregation Behaviour of Free Flowing Particles in Storage Silos.” International Journal of Advances in Science and Technology (IJAST) ,pp.246-254.
 • S. Ruchayosyothin and M. Mongkolwongrojn, “Experimental study on Tribological Characteristics of Tie Rod End ball joint with solid lubricant.”,International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,pp.163 ,Pullman Raja Orchid Hotel , July 23-24, 2009

วารสารระดับชาติ

     –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • Basic Mechanical Engineering for Industrial Technology.Chapters 1, STOU Publishing, Thailand (2019).
 • Information systems and automation for production in industry revise I.Chapters 11 and 15, STOU Publishing, Thailand (2018).
 • Science for information and communication technology. Chapter 8, STOU Publishing, Thailand (2013).
 • Industrial feasibility study and trend analysis. Chapter 4, STOU Publishing. Thailand (2012).
 • Strategic management of operational systems in industry. Chapter 4, STOU Publishing, Thailand (2012).
 • Professional experience in manufacturing technology. Chapter 7, STOU Publishing, Thailand (2011).
 • Information systems and automation for production in industry. Chapter 8, 11 and 15, STOU Publishing, Thailand (2011).
 • Plant layout and work study in industry. Chapter 12, STOU Publishing , Thailand (2011).