การประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ Industry 4.0

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 42 ปี

Continue Readingการประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ Industry 4.0

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษา ก3

คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับแผนการศึกษา ก3 https://https://youtu.be/5aBr3_aD0KI/watch?v=XHOmBV4js_E

Continue Readingทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษา ก3

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง "การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี Deadline submission: 15 มกราคม 2562 [ขยายเวลา] http://ird.stou.ac.th/stouconference/

Continue Readingการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563