การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง "การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี Deadline submission: 15 มกราคม 2562 [ขยายเวลา] http://ird.stou.ac.th/stouconference/

Continue Readingการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

เรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าศึกษาองค์ความรู้ทางสื่อออนไลน์ Thai MOOC ลงทะเบียน เรียนฟรี

Continue Readingเรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC