You are currently viewing การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

เรื่อง “การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี

Deadline submission: 15 มกราคม 2562 [ขยายเวลา]

http://ird.stou.ac.th/stouconference/