ตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายละเอียดเนื้อหา

บทที่ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  

 บทที่ 2 แบบจำลองวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Development Life Cycle Models)   

บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ (Agile Software Development)

บทที่ 4 วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering)   

บทที่ 5 ข้อกำหนดซอฟต์แวร์  (System Specification)   

บทที่ 6 การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)   

บทที่ 7 การดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Java (Java Software Implementation)   

บทที่ 8 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)   

บทที่ 9 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)   

บทที่ 10 การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software  Maintenance)

ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

บทที่ 1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Systems)

บทที่ 2 แบบจำลองเอนติตี้-ความสัมพันธ์ (Entity-Relationship Model)

บทที่ 3 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language: SQL)

บทที่ 4 การนอร์มัลไลเชชัน (Normalization)

บทที่ 5 ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Databases)

บทที่ 6 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Databases)

บทที่ 7 ฐานข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล (XML Databases)

บทที่ 8 ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL Databases)

บทที่ 9 ข้อมูลใหญ่และอาปาเชฮาดูป (Big Data and Apache Hadoop)

บทที่ 10 ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายฮาดูป (Hadoop Distributed File System)

บทที่ 11 แมปรีดิวซ์ (MapReduce)

บทที่ 12 การพัฒนาโปรแกรมแบบแมปรีดิวซ์ด้วยภาษาจาวาบนฮาดูป

นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ.