หลักสูตรการจำลองระบบการผลิตด้วยดิจิทัล (Digital Manufacturing Simulation)

✅ สำหรับผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรการจำลองระบบการผลิตด้วยดิจิทัล” การยืนยันสิทธิ์ให้ทำผ่านทาง Google Forms URL: www.stou.ac.th/link/TBL8s พร้อมชำระเงินมัดจำตามเลขที่บัญชี 683-0-33563-9 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนายศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และนางสาวปัทมนันท์ อักษร หรือใช้หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.stou.ac.th/link/lZTSm
ทั้งนี้หากไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรอบนี้