รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน

(Assoc. Prof. Nuttaporn Pimparyon)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)2537
วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2525

ความเชี่ยวชาญ

     –

ประสบการณ์การทำงาน

หน่วยงานตำแหน่งปี พ.ศ.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประธานกรรมการ16 มี.ค.2558 – 15 มี.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา28 ก.พ. 2556 – 15 มี.ค. 2558
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้อำนวยการ28 ก.พ. 2552 – 28 ก.พ. 2556
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรักษาการผู้อำนวยการ2 – 27 ก.พ. 2552
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ช่วยอธิการบดี1 ต.ค. 2551 – 2 มี.ค. 2552
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้อำนวยการ9 ก.ย. 2547 – 30 เม.ย. 2550
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล17 มี.ค. – 8 ก.ย. 2538

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ชุดวิชา 96414 การดปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ชุดวิชา 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • ชุดวิชา 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผลงานวิจัย/และโครงการ

 • หัวหน้าโครงการ “โครงการที่ปรึกษาการจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ปีการศึกษา 2554
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2552
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2551  ประกอบด้วย
 •  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เรื่องมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS)
 • การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้าน ICT จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง
 •  การจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • โครงการนำร่องทดสอบมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2551
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2550
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลตามแผนและโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในระดับพื้นที่” จังหวัดนนทบุรี  2549
 • หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ” จังหวัดนนทบุรี  2549
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบสื่อสาร (2 ปีต่อเนื่อง)” มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช  2545
 • ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” 2544
 • ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย (UNINET)” 2544

ประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ระดับชาติ

 • กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2552 – 2558
 • อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 2551 – 2558
 • คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551-2554

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • “แผนภาพคลาส” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
 • “ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมทิกแทกโท” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 15 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
 • “ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการกระแสงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
 • “การจัดการกระแสงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
 • “บทบาทและการใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
 • “คำสั่งการเลือกในภาษาจาวา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
 • “ภาษาจาวา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
 • “เทคโนโลยีการจัดการความรู้” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 9 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
 • “การบริหารต้นทุน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโครงการด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
 • “เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสินค้าคงคลัง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
 • “SQL: ภาษาในการจัดการฐานข้อมูล” นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
 • “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
 • “การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2548
 • “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
 •  “ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
 • “ภาษาเอสคิวแอล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
 • “การออกแบบระบบสารสนเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 8 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
 • “วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
 • “การประมวลผลกราฟฟิก” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543