ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Master of Science Program in Industrial Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม 

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Master of Science (Industrial Technology)

M.Sc. (Manufacturing Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอย่าง่น้อย 1 ปี และ

• มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

• เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 และ 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน
             2) ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
             3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา