ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
(Master of Science Program in Engineering Management Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม 

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

Master of Science (Engineering Management Technology)

M.Sc. (Engineering Management Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี   

• มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

**หมายเหตุ 

  1. ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
  2. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรม เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด