อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์

(Aorawan Jittakan)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2539
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2541

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับปริญญาตรี

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99311ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
99312 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99420 การโปรแกรมเว็บ

บทความทางวิชาการ

  • รณยุทธ ดีทอง, ธารารัตน์ พวงสุวรรณ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2562). ระบบสารสนเทศการจัดการการจองเข้าใช้ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2019),  Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand. (pp. 1419-1422). March 22-24, 2018. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)
  • ชมพู่ กางแก้ว ขวัญวัฒน์ อาวุธทอง และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์ ระบบสหกิจศึกษา. (2561). In The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2018), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. (pp. 523-529). March 20-25, 2018. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)
  • ปุณวัตร์ ปุญสิริ ทัชสุระ นาปัด SOKREAKSMEY SENG และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2561). ระบบส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาระบบลอจิสติกส์บริษัทนอสตร้า. The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2018), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. (pp. 856-862). March 20-25, 2018. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)
  • ศุภชีพ บุญทา และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2560).  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคเบาหวานโดยใช้     โครงข่ายประสาทเทียมแบบวิธีการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ และ วิธีการเรียนรู้โดยอาศัยขนาดเวกเตอร์ .The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017),  Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. (pp. 30-33). April 20 – 22, 2017. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)
  • ชานนท์ ตั้งสุทธิวงษ์ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2560).  โปรแกรมการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ออกเป็นไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคตามโครงสร้างของเว็บไซต์. The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. (pp. 401-404). April 20 – 22, 2017. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)
  • Eang Ork และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2560). การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและดักจับตำแหน่งของผู้ใช้ผ่าน กูเกิลแมพเอพีไอเพื่อส่งข้อมูลไปกับอีเมล์. The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. (pp. 111-114). April  20 – 22, 2017. (เกณฑ์ ฯ ข้อ 14)