รายละเอียดชุดวิชา

99702  การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์                                                                                     (6 หน่วยกิต)

                Information System Development, Project Management and Applications 

คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ  เครื่องมือ เทคนิค  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ  ครอบคลุม การเก็บรวบรวมความต้องการ  การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำนโยบาย การจัดสร้างระบบ  การประเมิน การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  การใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ  ครอบคลุมการวางแผนโครงการ  การบริหารทรัพยากรโครงการ  ขั้นตอนการบริหารโครงการ การประเมินผล การบริหารเอาซ์ซอร์ส (Outsourcing Management)  การจัดการความขัดแย้ง  การจัดการความเสี่ยง  การจัดการการเปลี่ยนแปลง  เครื่องมือในการบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ  รวมทั้งการประยุกต์ในงานด้านต่างๆ และกรณีศึกษา