ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Master of Science Program in Information and Communication Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม 

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Master of Science (Information and Communication Technology)

M.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

• มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

• มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

• ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา