วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของสังคม

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง โดยใช้ระบบทางไกลและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้

< Work Integrated Lifelong Learning; WILL >

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
  2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต