รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

(Assoc. Prof. Dr. Vipa Jaroenpuntaruk)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
สถิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
Ph.DIllinois Institute of Technology, U.S.A.-

ความเชี่ยวชาญ

     เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

         ชุดวิชา 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

         ชุดวิชา 99704 คลังข้อมูลเหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ

         ชุดวิชา 99708  ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ชุดวิชา  99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

         ชุดวิชา 99798 วิทยานิพนธ์

        ชุดวิชา 99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี

         –

ผลงานวิจัย

     –

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

  • Jaroenpuntaruk, Vipa (2014). “Skill development in business intelligence for ICT graduate program in ODL: A case of STOU”, The 28th Annual Conference of the Asian Associations of Open Universities, 28th – 31st October 2014, Hong Kong, China.
  • Jaroenpuntaruk, Vipa (2014). “STOU Open Educational Resources for Lifelong Learning”, 2nd Regional Symposium on Open Educational Resources: Beyond Advocacy, Research and Policy, 24th – 27th June 2014, Wawasan Open University, Penang, Malaysia.
  • Jaroenpuntaruk, Vipa (2012). “ICT Programme at a Distance and Online for GMSVU” The 26th AAOU (Annual Conference of the Asian Associations of Open Universities), 18-20 October 2012, Chiba, Japan.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     –