กิจกรรมมอบหมายงาน Take Home Examination เพื่อทดแทนการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
(สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์สอบที่สนามสอบให้ใช้วิธีการ Take Home Examination ที่ช่องทางนี้เท่านั้น ทั้งแบบ ก1 และก2)
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม ตามช่วงเวลา และ ช่องทางที่กำหนด

ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงในการทดสอบ Take Home Examination  

สอบถามและแจ้งปัญหากิจกรรม Take Home Examination

(สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น) Line : http://line.me/ti/g/4czHH8ROP0

หรือสแกน QR Code >>>

กิจกรรมที่ 1

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่จะใช้ในการทดสอบทางการศึกษา

  • นักศึกษาต้องเข้ารับการมอบหมายกิจกรรมผ่านทางช่องทาง  https://homeexam.stou.ac.th
  • กรอกข้อมูล Username : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th และ Password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยนักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายงานการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่จะใช้ในการทดสอบทางการศึกษา

1.1) การศึกษาการใช้ห้องประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

2. วิธีการตอบคำถามอัตนัยและวิธีการตอบแบบทดสอบ

ขั้นตอนการทำข้อสอบแบบเลือกตอบ

1. คลิก Attempt quiz now

2. นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยคลิกเลือกที่ข้อความที่เป็นคำตอบ หรือคลิกในเครื่องหมาย bullet หน้าตัวเลือกที่เป็นคำตอบของข้อนั้น ๆ หากต้องการเปลี่ยนคำตอบก็กระทำได้ในลักษณะเดียวกัน

3. คลิก Next เพื่อทำแบบทดสอบข้อต่อไป หรือคลิก Previous เพื่อกลับไปแก้ไขคำตอบในข้อก่อนหน้าและหากนักศึกษาไม่แน่ใจกับคำตอบที่เลือกสามารถคลิกสัญลักษณ์ธง (Flag) เพื่อกลับมาทบทวนคำตอบอีกครั้งได้

4. เมื่อคลิกตอบข้อสุดท้ายแล้ว ให้คลิก Next เพื่อระบบจะรายงานว่ายังมีข้อใดที่นักศึกษายังไม่ได้ทำตอบ

4.1 หากต้องการย้อนกลับไปแก้ไขคำตอบ คลิก Return to attempt 

4.2 จากนั้นคลิกเลือกข้อที่ต้องการแก้ไขคำตอบ Quiz navigation 

4.3 หลังจากทำทดสอบครบทุกข้อแล้วคลิก finish attempt.

5. คลิก Submit all and finish เพื่อส่งคำตอบ

6. คลิก Yes เพื่อยืนยันการส่งคำตอบ

7. ระบบจะแสดงสถานะการส่งข้อสอบว่า Finished

8. ระบบจะไม่รายงานผลการทำข้อสอบ

3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3.2) แนะนำซิมเน็ตไม่อั้น ใช้เน็ตความเร็ว 4-10 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ดูรายละเอียด CLICK

4. ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบ

ให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ทุกชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ทาง https://homeexam.stou.ac.th CLICK!!
ระหว่างวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามและแจ้งปัญหากิจกรรม Take Home Examination

(สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น) Line : http://line.me/ti/g/4czHH8ROP0

กิจกรรมที่ 2

การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของชุดวิชาในแง่ของการสังเคราะห์ความรู้

  • นักศึกษาต้องเข้ารับการมอบหมายกิจกรรมผ่านทางช่องทาง  https://homeexam.stou.ac.th
  • กรอกข้อมูล Username : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th และ Password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยนักศึกษาดำเนินการดังนี้

เข้าระบบ moodle ทาง https://homeexam.stou.ac.th โดยเข้าด้วยบัญชีรายชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง ระหว่างวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น

กรอกข้อมูล Username : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th และ Password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก นักศึกษาเขียนตอบตามรูปแบบที่กำหนดในโจทย์คำถาม รูปแบบเบื้องต้น คือ เขียนใส่กระดาษไม่เกิน 1 หน้าต่อข้อ และนำเข้าส่งในระบบด้วยนามสกุล .pdf หรือไฟล์ภาพ คลิกเพื่อดูขั้นตอนการส่งคำตอบ

กิจกรรมที่ 3

การทำแบบทดสอบออนไลน์เต็มรูปแบบโดยวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (ไม่อนุญาตให้เปิดตำราหรือเอกสาร)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเข้าทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการเข้าทดสอบเสมือนจริง

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 3

กำหนดการสอบเดิมกำหนดเข้าทดสอบเสมือนจริง Take Home Examination
1) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 วันเสาร์ คาบเช้า วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 - 19.30 น.
2) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 เสาร์ คาบบ่ายวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.45 - 20.45 น.
3) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 อาทิตย์ คาบเช้า วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 - 19.30 น.
4) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 อาทิตย์ คาบบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.45 - 20.45 น.
นักศึกษาต้องเข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์โดยกำหนดช่วงเวลาทดสอบดังนี้
กำหนดการสอบเดิมกำหนดเข้าทดสอบจริง Take Home Examination
1) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 วันเสาร์ คาบเช้า วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
2) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 เสาร์ คาบบ่ายวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.
3) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 อาทิตย์ คาบเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
4) ชุดวิชาที่สอบไล่ 1/63 อาทิตย์ คาบบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ คลิกดู กำหนดการของแต่ละชุดวิชา และลิงค์เข้าห้องประชุมออนไลน์แต่ละชุดวิชา

อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมมอบหมายงาน Take Home Examination ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่มี Webcam และระบบเสียง (Audio) ครบถ้วน พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps ตลอดคาบสอบ หรือในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัว เพื่อประกอบการสอบ และใช้ถ่ายภาพกระดาษคำตอบได้

สอบถามและแจ้งปัญหากิจกรรม Take Home Examination

(สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น) Line : http://line.me/ti/g/4czHH8ROP0