อาจารย์ ดร.เตชฐ์สิณป์ เพียซ้าย

(Dr. Tachthasin Phiasai)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
---
---

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

ระดับปริญญาตรี

     –

 

ผลงานวิจัย

    –

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

    –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     –