รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

(Assoc. Prof. Sunee Poosrimuang)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2525
M.PhilWest Herts College, UK2535
DiplomaWatford College, England2531

ความเชี่ยวชาญ

Printing Technology, Hologram, Lenticular, Security Printing, Pad printing, 3D Technology

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
 • ชุดวิชา 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
 • ชุดวิชา 97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
 • ชุดวิชา 97797  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
 • ชุดวิชา 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
 • ชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 • ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
 • ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

     

ผลงานวิจัย

 • ผกามาศ ผจญแกล้ว, สุณี ภู่สีม่วง, จีรานุช บุดดีจีน, บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, อิทธิเดช มูลมั่งมี, ธนกฤต โชติภาวริศ และปิยทัสย์ สังขมาลัย. (2561). โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร. กรุงเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน).
 • ผกามาศ ผจญแกล้ว, สุณี ภู่สีม่วง, จีรานุช บุดดีจีน, บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ. (2559). โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่ ๒. กรุงเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน).
 • ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และสุณี ภู่สีม่วง. (2559) การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่ผลงาน ใน ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://ird.stou.ac.th/Researchlib/ShowDataResearch.php?AutoID=2559_006 

Publications
International Journals:

 • Riablershirun, S. and Poosrimuang, S. (2016). Development of Practical Activities in Distance Education for Post-press Techniques Course. ASEAN Journal of Open Distance Learning. Vol. 8, No. 2, December 2016, pp. 87-97. TCI group 2, ISSN 2232-0814 Retrieved from http://ajodl.oum.edu.my/

วารสารระดับชาติ

 • วิโรจน์ หาดเจียง, และสุณี ภู่สีม่วง.(2562). การพัฒนาระบบปฏิบัติการบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10, 4-5 กรกฎาคม 2562, พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
 • ผุสดี ลีกระจ่าง, สุณี ภู่สีม่วง และประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล. (2561). การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านกะลามะพร้าวและกะลาปาร์ม. ใน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), น. 72-80. วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 2351-0811 และสืบค้นจาก http://www.journal.fit.ssru.ac.th/index.php/ISSN2351-0811/article/view/113   
 • สุณี ภู่สีม่วง. (2559) การสื่อสารและศาสตร์แห่งการสัมผัส ในวารสารข่าวสารในวงการพิมพ์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (Nov – Dec 2016.) 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

ผกามาศ ผจญแกล้ว และสุณี ภู่สีม่วง. (2562). หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการผลิตน้ำหนักสีภาพ ใน เอกสารการสอนชุดเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 5-1-5-45). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

สุณี ภู่สีม่วง และบุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์. (2562). หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล ใน เอกสารการสอนชุดเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 1-1-1-51). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

วรรณา สนั่นพานิชกุล, ณุตตรา ศรีประเสริฐ, สุวรรณี วชิรปราการสกุล, สมชาย ศฤงคารินกุล และสุณี ภู่สีม่วง. (2562). หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ ใน เอกสารการสอนชุดเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 13-1-13-58). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ธีระ ปิยะคุณากร และสุณี ภู่สีม่วง. (2561). หน่วยที่ 2 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์  หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 2-1-2-54). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ธีระ ตั้งวิชาชาญ, ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และสุณี ภู่สีม่วง. (2561). หน่วยที่ 10 การพิมพ์ไร้แรงกด. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์  หน่วยที่ 8 -15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที.2 , น. 10-1-10-86). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, จารุวัฒน์ เศวตพัชราภรณ์, ผกามาศ ผจญแกล้ว และสุณี ภู่สีม่วง. (2561). หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์  หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 14-1-14-84). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จีรานุช บุดดีจีน และสุณี ภู่สีม่วง. (2560). หน่วยที่ 6 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้ว. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 18 (น. 6-1-6-45). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ และสุณี ภู่สีม่วง. (2560). หน่วยที่ 8 ธุรกิจผลิต และตัวแทนจำหน่าย วัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  หน่วยที่ 18 (น.8-1-8-36). นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี และสุณี ภู่สีม่วง. (2559). หน่วยที่ 13  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 8-15 (น. 13-1-13-64). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุณี ภู่สีม่วง. (2558). หน่วยที่ 7 การจัดโครงการทางอุตสาหกรรม. ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 (น. 7-1-7-80). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุณี ภู่สีม่วง. (2558). หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการออกแบบทางการพิมพ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7 (น. 1-1-1-70). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุรพงษ์ พรเฉลิมพงศ์ และสุณี ภู่สีม่วง. (2558). หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีแปรรูปบรรจุภัณฑ์แก้ว. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8-15 (น. 9-1-9-67). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อื่นๆ

     –