รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

(Assoc. Prof. Pakamas Pachonklaew)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2525
M.PhilWest Herts College, UK2535
Distance Education International Training Institue, Australia2527
DiplomaWatford College, England2531

ความเชี่ยวชาญ

Printing Technology, Packaging Technology, 3D Printing, Functional Printing, คุณภาพการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2, Graphic Design, Colour Science, Typography Technology, Security Printing, Publishing, Offset Printing Machine and Maintenance, Quality Control, Printing Management, มาตรฐานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

        ชุดวิชา 97701 สถิติและระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี

        ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

ผลงานวิจัย

     หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่ 2 แหล่งทุน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีที่แล้วเสร็จ 2559

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

(1) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2558) “เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” ในประมวลสาระชุดวิชาระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(2) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2557) “เทคโนโลยีระบบการพิมพ์ออฟเซตไร้น้ำ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(3) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2557) “เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลในงานพิมพ์ตามต้องการ”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(4)ผกามาศ ผจญแกล้ว (2556) “น้ำยาเคมีในการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(5) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555) “บรรจุภัณฑ์กระดาษ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(6) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555) “การควบคุมคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(7) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2555) “การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(8) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) “ การควบคุมคุณภาพการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(9) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) “ การจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้า” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(10) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) “ การออกแบบงาน มาตรฐานสภาพการทำงาน และการวัดงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(11) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) “ ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(12) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2553) “บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2553

(13) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2552) “โฟโตเคมี” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(14) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2550) “คุณภาพกระดาษตามมาตรฐานการพิมพ์ ISO 12647-2” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย. 3 มิถุนายน 2550

(15) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2550) คุณภาพการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(16) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์(ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(17) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์(ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(18) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “การผลิตน้ำหนักสีภาพ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(19) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2549) “SMS to printers” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย. 3 มิถุนายน 2549

(20) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2547) “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ออฟเซตจากงาน DRUPA 2004” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย. 3 มิถุนายน 2547 หน้า 77-80

(21) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2546) “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสารสนเทศ” ในประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 บัณทิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

(22) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2545) “สถานภาพโรงพิมพ์ไทยในปี 2544” ในหนังสือวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2545

(23) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2542) “การพิมพ์ระบบพ่นหมึก” ในเอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(24) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “การผลิตภาพสกรีน” ในเอกสารการสอนรายวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการเรียงพิมพ์ 2 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(25) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(26) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “เทคโนโลยีการทำปรู๊ฟ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(27) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2540) “การวางแผนและควบคุมการผลิตงานพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(28) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “การประเมินและควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพงานพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการถ่ายภาพงานพิมพ์ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(29) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “การทำปรู๊ฟและการควบคุมคุณภาพของการทำปรู๊ฟ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การถ่ายภาพงานพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(30) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารและการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุด วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(31) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2539) “สีกับการออกแบบทางการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิฃาการออกแบบทางการพิมพ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(32) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2538) “กฎการใช้ตัวพิมพ์” ในเอกสารการสอนรายวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการเรียงพิมพ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(33) ผกามาศ ผจญแกล้ว (2537) “การถ่ายภาพงานพิมพ์” ในเอกสารการสอนรายวิชาการพิมพ์เบื้องต้น ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ

  • Offset Printing Machine Operation, Heidelberg Training Center, Germany 2528
  • Offset Printing Machine Maintenance, Mitsubishi Training Center, Japan 2541
  • Quality Control in Offset Printing, Japan Printing Academy, Japan 2543
  • Printing Management for Manager Print Promotion & Wuppertal University, Germany 2552
  • PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland 2551
  • Print Promotion Seminar for Specialist Teachers of the printing And Pape converting industry, Print
  • Print Promotion, Germany 2552
  • Packaging Technology, Indian Institute of Packaging 2553
  • PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland, 2554
  • PSO Expert Certification, UGRA, Switzerland, 2557