รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน

(Assoc. Prof. Nuttaporn Pimparyon)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)2537
วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2525

ความเชี่ยวชาญ

     –

ประสบการณ์การทำงาน

หน่วยงานตำแหน่งปี พ.ศ.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประธานกรรมการ16 มี.ค.2558 – 15 มี.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา28 ก.พ. 2556 – 15 มี.ค. 2558
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้อำนวยการ28 ก.พ. 2552 – 28 ก.พ. 2556
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรักษาการผู้อำนวยการ2 – 27 ก.พ. 2552
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ช่วยอธิการบดี1 ต.ค. 2551 – 2 มี.ค. 2552
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้อำนวยการ9 ก.ย. 2547 – 30 เม.ย. 2550
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล17 มี.ค. – 8 ก.ย. 2538

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

         –

ระดับปริญญาตรี

         –

ผลงานวิจัย/และโครงการ

(1) หัวหน้าโครงการ “โครงการที่ปรึกษาการจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ปีการศึกษา 2554

(2) หัวหน้าโครงการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2552

(3) หัวหน้าโครงการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2551  ประกอบด้วย

      (3.1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เรื่องมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS)

      (3.2) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้าน ICT จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง

      (3.3) การจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

      (3.4) โครงการนำร่องทดสอบมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network and Computer Security Specialist: NCS) ระดับที่ 1  2 และ 3

(4) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 2” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2551

(5) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2550

(6) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลตามแผนและโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในระดับพื้นที่” จังหวัดนนทบุรี  2549

(7) หัวหน้าโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ” จังหวัดนนทบุรี  2549

(8) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบสื่อสาร (2 ปีต่อเนื่อง)” มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช  2545

(9) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” 2544

(10) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย (UNINET)” 2544

ประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ระดับชาติ

(1) กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

(2) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2552 – 2558

(3) อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 2551 – 2558

(4) คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551-2554

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

(1) “แผนภาพคลาส” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558

(2) “ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมทิกแทกโท” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 15 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557

(3) “ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการกระแสงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(4) “การจัดการกระแสงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(5) “บทบาทและการใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

(6) “คำสั่งการเลือกในภาษาจาวา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(7) “ภาษาจาวา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรม หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(8) “เทคโนโลยีการจัดการความรู้” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 9 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554

(9) “การบริหารต้นทุน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโครงการด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

(10) “เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสินค้าคงคลัง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

(11) “SQL: ภาษาในการจัดการฐานข้อมูล” นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548

(12) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย-สุโขทัยธรรมาธิราช 2548

(13) “การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 4 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2548

(14) “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(15) “ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด หน่วยที่ 7 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(16) “ภาษาเอสคิวแอล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(17) “การออกแบบระบบสารสนเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 8 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(18) “วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หน่วยที่ 2 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

(19) “การประมวลผลกราฟฟิก” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ หน่วยที่ 5 นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543