สื่อออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

  • แหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ / เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ถ้าท่านมีแหล่งความรู้ที่จะแนะนำโปรดส่ง email : nuttaporn.hen@stou.ac.th