ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

Assistant Professor Dr. Khajitpan Makaratat Kritpolviman

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
B.Eng. Telecommunication EngineeringKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok1998
Certificate of International Exchange Study
in the Japanese University Studies
in Science and Technology program
The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan (電気通信大学)1999
M.Eng. Electrical Engineering (Telecommunication)King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok2001
PhD in Electronic Engineering, Centre for
Communication Systems Research
University of Surrey, UK2009

ความเชี่ยวชาญ

–     Ultra Wideband Technology, UWB Communication Systems

–     Wireless Sensor Network, RFID, Mobile Learning

–       Indoor Wireless Communication, Mobile Radio System, Antenna and Wave Propagation

–      Electromagnetic Wave, Microwave Engineering, Communication Systems

–      Digital Broadcasting, Satellite Communications, Satellite Navigation Systems

–    Information and Communication Technology and Applications

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

         ชุดวิชา 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์

         ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         ชุดวิชา 99798 วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาตรี

          ชุดวิชา 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

ผลงานวิจัย

1) ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2559) การวิเคราะห์ระบบอุปกรณ์ เครื่องมือและการจัดการทางวิศวกรรมโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน

      สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   Analysis of Telecommunication Equipment Systems, Tools and Telecommunication

      Engineering Management for Supporting Distance Learning Systems via Electronic Media in Sukhothai Thammathirat Open University

     ทุนวิจัยสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557-2559

2) ขจิตพรรณ มกระธัช และปิยพร นุรารักษ์ (2555) การพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล Distant Student Support

    Online System for Message Board Service Improvement

    ทุนวิจัยทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554-2555

Publications
International Journals:

          Khajitpan Makaratat Kritpolviman (2014). Remote Advisory Web Board Service Enhancement Using The DS-SOS Protocol. ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL). Vol.6 No.1.

          Makaratat, K., Brown, T.W.C. and Stavrou, S.: “Complex correlation on linear array angle-of-arrival estimation measurement of ultra wideband propagation channels”, IET Microwaves, Antenna & Propagation, vol. 4, no. 9, pp. 1354- 1359, Sep. 2010

          Makaratat, K., Brown, T.W.C. and Stavrou, S.: “Modified UWB Spatio-Temporal Channel Simulation including Pulse Distortion and Frequency Dependence,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Letter, vol. 7, pp. 552-555, 2008.

          Makaratat, K., Brown, T.W.C. and Stavrou, S.: “Estimation of Time of Arrival of UWB Multipath Clusters through a Spatial Correlation Technique”, IET Microwaves, Antenna & Propagation, vol. 1, no. 3, pp. 666- 673, Jun. 2007.

          Makaratat, K. and Stavrou, S.: “Spatial Correlation Technique for UWB Antenna Arrays”, Electronics Letters, vol. 42, no. 12, pp. 675 – 676, Jun. 2006.

วารสารระดับชาติ

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหลอมรวมโทรคมนาคมสำหรับจำลองห้องปฏิบัติการทางไกลด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล. วารสารสารสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2  กรกฎาคม 2556- มกราคม 2557.

International Conferences:

          Kritpolviman, K. M. (2018). Analysis of Equipment Systems, Tools and Telecommunication Engineering Management for Supporting Distance Learning Systems via Electronic Media, Sukhothai Thammathirat Open University: System Prototype and Implementation. in proceedings of The 15th IEEE International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018, Chiangrai, Thailand. 18-21 July 2018.

          Kritpolviman, K. M.  (2015). Emerging Mobile Technologies for Constructing Engineering and Scientific Remote Laboratories in Distance Learning System. In proceedings the Second International Conference on Education Technologies and Computing, ICETC 2015, Thai Chamber University, Bangkok, Thailand. 19-21 May 2015.

Kritpolviman, K. M.  (2013). Correlation Region and Node Selection Identification for Redundant WSNs: Merging Spatio-Temporal Correlation based-Location with Distortion Effects. The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies , ISCIT 2013. Samui, Thailand. 5-6 September 2013.

          Kritpolviman, K. M.  (2013). Telecommunication Convergence Technology: Infrastructure Frameworks and Content Utilization. in proceedings the International Conference on Digital Broadcasting, ICDB 2013. Bangkok, Thailand. 25-28 July 2013.

          Kritpolviman, K. M. (2013). Implementation of the Auto-Interactive Web-Board Service for Improving the Remote Advisory System. 57th World Assembly of the International Council on Education for Teaching, ICET 2013. STOU, Pakkret, Nonthaburi, Thailand. 25-28 June 2013.

          Makaratat, K. (2010): “Modified Laplacian-Spatial Cluster Model based UWB Uniform Linear Arrays,” in the 7th Annual International Conference in Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand, 19-21 May. 2010.

          Makaratat, K., Brown, T.W.C., Stavrou, S. and Evans, B. (2009): “Classification of UWB Multipath Clusters and its Distortion Effects on Ranging Error,” in the third European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2009, Berlin, Germany, Mar. 2009.

           Makaratat, K., Brown, T.W.C. and Stavrou, S. (2008): “Simulation of UWB Distortion combined with Indoor Spatio-Temporal Channels,” in the IET Conference on Wideband and Ultrawideband Systems and Technologies, London, 6 Nov. 2008.

           Makaratat, K., Brown, T.W. C. and Stavrou, S. (2007); “Study of UWB Multipath Clusters based Signal Array Processing,” in the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2007, Edinburgh, Nov. 2007.

           Torchakul, V., Visesseri, K, Makaratat, K., Leelaruji, N. and Hemmakorn, N. (2003): “Wind Measurement by Wind Profiler Radar Comparing with Balloon Observation in Thailand,” in the Int. Symp. on Communications and Information Technologies (ISCIT2003), Sep. 2003.

           Makaratat, K., Decharat, A., Lekkla, R., and Hemmakorn, N. (2003): “Long-Term Time and Frequency Structures of Ionospheric Scintillation,” in the Proceeding of the Progress in Electromagnetic Research Symposium: PIERS 2002, Singapore, Jan. 2003.

           Makaratat, K., Decharat, A., Torchakul, V., Hemmakorn, N. and Leelaruji, N. (2002): “Time and Frequency Structures of Instantaneous Scintillation on Satellite Link,” in the Proceeding of the Second International Symposium on Communications and Information Technology: ISCIT’ 02, Thailand, Oct. 2002.

           Makaratat, K., Decharat, A., Hemmakorn, N., Igarashi, K. and Minakoshi, H. (2001): “Experimental and Theoretical Statistics of Ionospheric Scintillation in Equatorial Zone,” in the Proceeding of AP-RASC’01, Tokyo Japan, Aug. 2001.

          Makaratat, K., Decharat, A., Hemmakorn, N., Igarashi, K. and Minakoshi, H. (2000): “Characteristcs of S-band Scintillation Associated with Maximum Solar Cycle,” in the Proceeding of the Third International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, Bangkok, Thailand, Nov. 2000.

          Makaratat, K., Decharat, A., Hemmakorn, N., Igarashi, K. and Minakoshi, H. (2000): “Statistical analysis of S-band ionospheric scintillation at Bangkok,” in the Proceeding of the 2000 Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and Communications, Thailand, Dec. 2000.

           Decharat, A., Makaratat, K., Hemmakorn, N and Junkrob, N. (2000): “Observation of L band Equatorial Scintillation,” in the Proceeding of the 2000 Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and Communications, Thailand, Dec.21-23, 2000.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

อนุกูล ศรีวรรณ และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอนคลาวด์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  pp.38-48 19 – 20 ธันวาคม 2560

สุรัตน์ สิงห์ทอง และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2560). การสืบค้นเว็บเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยีสำหรับพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7  pp.1190-1205 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

บัลลังค์  ปาลาเร่ และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2560  pp.684-701

18 ตุลาคม 2560

สุณิษา ชูรุ้ง และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2559). การนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เทคนิคความจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6  25 พฤศจิกายน 2559

อุดร พันกระจัด และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2559). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายแลนไร้สาย  กรณีศึกษา  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12  8-9 กันยายน 2559

รัตนาภรณ์ บุญสิน และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2559). การพัฒนากรอบนโยบายและการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 กรณีศึกษา สำนักงานจังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ครั้งที่ 6 15-16 สิงหาคม 2559

ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร, ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และ วิภา เจริญภัณฑารักษ์ (2558). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการจัดการฝึกปฏิบัติทางไกล. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 27 พฤศจิกายน 2558

วงยศ เกิดศรี, ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และ กรกช วิไลลักษณ์ (2558). การรักษาความเป็นส่วนตัวแบบหลายระดับของระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งในวาเน็ต. การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. มหาวิทยาลัยสยาม. 11 กรกฎาคม 2558.

สุบิน บุณยมณี, ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2558). การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายสมองกลฝังตัวขนาดเล็กสำหรับพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบส่งวิทยุเอฟเอ็ม. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 กรกฎาคม 2558.

วงศ์ยศ เกิดศรี ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และ กรกช วิไลลักษณ์ (2557). การกำหนดระดับความเป็นส่วนตัวสำหรับการป้องกันและปิดบังตำแหน่งที่ตั้งในเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจของยานพาหนะ. ที่ประชุมวิชาการ 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014). 20-21 กุมภาพันธ์ 2557.

สมหมาย มหากลั่น และ ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2556). การพัฒนาแบบจำลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตามลูกค้านัดหมายล่วงหน้าก่อนนำรถข้าตรวจสภาพตามระยะโดยใช้การบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 3-4 กันยายน 2556

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

          ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2561) “หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย” ในประมวลสาระชุดวิชา 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์       หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2561) “เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายระยะสั้น” ในประมวลสาระชุดวิชา 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ หน่วยที่ 2 นนทบุรีโรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2561) “เทคโนโลยีโครงข่ายตัวรับรู้ไร้สาย” ในประมวลสาระชุดวิชา 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2561) “การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 13 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2560) “ธุรกิจดิจิทัลโมบาย” ในประมวลสาระชุดวิชา 99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ หน่วยที่ 9 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2559) “เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์” ในเอกสารการสอน ชุดวิชา 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2558) “เทคโนโลยีสารสนเทศในซัพพลายเชน” ในเอกสารการสอน ชุดวิชา 32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน  หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “ไฟร์วอลล์” ในแนวการศึกษา ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเครือข่ายแลนไร้สาย” ในแนวการศึกษา ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 8 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์” ในแนวการศึกษา ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นโครงแผนที่” ในประมวลสาระชุดวิชา 99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยที่ 4 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2557) “องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2556) “ระบบประชุมทางไกล” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์

         ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2556) “การหลอมรวมเทคโนโลยีโทรคมนาคม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (2556) “เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2556) “เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2555) “เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2555) “การบริการบนเว็บ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2555) “ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99402 การจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 8 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2555) “เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 99402 การจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 9 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2554) “การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 4 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2554) “การประยุกต์ระบบสารสนเทศกับการผลิตในอุตสาหกรรม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขจิตพรรณ มกระธัช (2553) “การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี