You are currently viewing การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกการถ่ายทอด Facebook Live (ช่วงแรกไม่มีเสียง เลื่อนไปนาทีที่ 18 เป็นต้นไป)

รายละเอียดการสัมมนา 

ภาพและตัวอย่างชิ้นงาน  การสัมมนาการพิมพ์ 3 มิติ

แผนที่การเดินทางมา มสธ. ศูนย์ฝึกอบรม