เรียน มสธ. ดีอย่างไร

เมื่อเรียน มสธ. จบ

หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็ได้ให้การรับรองคุณวุฒิบัณฑิต มสธ. จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ ทุกประการ.

เรียนด้วย ทำงานด้วยก็ได้

นักศึกษา มสธ. สามารถประกอบอาชีพในระหว่างที่เรียนได้ นักศึกษา มสธ. มีอิสระในการกำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมความสะดวก และสภาพแวดล้อมของนักศึกษาเอง.